• Arts
 • Language Services
 • Furniture
 • Educational Services
 • Private Equity
 • Event Management
 • Nonprofit / Foundation
 • Manufacturing
 • Information Technology
 • Human Resources
 • Hotels and Restaurants
 • Health Care & Pharmaceuticals
 • Media - Broadcast and Publishing
 • Engineering / Construction
 • Food Products, Beverages and Tobacco
 • Petroleum Industry
 • Wholesale and Retail Trade
 • Travel and Leisure
 • Transporting, Moving and Warehousing
 • Telecommunications
 • Security Services
 • Real Estate
 • Marketing and Public Relations
 • Energy
 • Finance
 • Consumer Goods
 • Law Companies
 • Consultancy
 • Architecture
 • Airlines

Calendar

AT&T AI Lab Brno 12 Hour Hackathon

2022-12-16 08:00:00
Company: AT&T Global Network Services Czech Republic, s.r.o.
Address: PALACHOVO NÁMĚSTÍ 2, BRNO

AT&T AI Lab Brno  12 Hour Hackathon

Friday, December 16, 2022, FROM 8 A.M. UNTIL 8 P.M.

About Hackathon​​

O Hackathonu​​

LEARN FROM THE BEST!

UČTE SE OD TĚCH NEJLEPŠÍCH!

AT&T AI Lab is a fast-paced research & development and innovation unit of experts in both networking and software development technologies, serving as the bridge connecting AT&T’s network and IT. AT&T AI Lab team has generated over 60 patents since 2018, working on projects developing the next generation of AI and OSS technology.

AT&T AI Lab je rychle se rozvíjející výzkumný, vývojový a inovační tým odborníků na síťové technologie a technologie vývoje softwaru, které slouží jako most spojující síť AT&T a IT.​ Za svou inovativní práci bylo týmu AT&T AI Lab od roku 2018 uděleno více než 60 patentů. Tento tým pracuje na projektech vyvíjejících další generaci technologií AI a OSS.

 

TOPIC: ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOLUTIONS FOR IT SYSTEMS

One of the main systems telecommunication companies use in their customer service is the IT ticketing system. IT ticketing system is a software that IT support team uses to processes and catalog customer service requests. The ticketing system should be user-friendly for customer service teams, managers, and administrators.

However, IT companies face a big challenge with growing volumes of data. IT departments spend a lot of time performing tedious, low-value work like prioritizing or categorizing requests, searching for similar requests and cases, and finding the right team to route the request to. These manual steps are prone to human errors, slow down resolution time, and eventually lower customer satisfaction.

Artificial Intelligence approaches, such as Natural Language Processing, Machine Learning and Deep Learning, can be used as solutions to a variety of work complexities. Whether you are a beginner or expert interested in applying your Artificial Intelligence skills, competitive challenges are a great way to learn and put to practice what you have learned in this domain. Join us and apply your skills on these tasks:

Classification: Apply Machine Learning Classification model on a newly created ticket to set its category. The category is predicted based on the given “Problem Abstract”. This helps routing the ticket to the correct team.

Example:

“My wifi is down” > route to > “network team”

“I need vacation” > route to > “management team”

Regression: Apply Machine Learning Regression model to estimate the time of resolving tickets.  This helps the customer estimate time to resolve his request.

Semantic Similarity: Apply Machine Learning Semantic Similarity model to link incoming ticket to similar ones. IT agents can use these links to recommend solutions based on past tickets.

Example:

“router not working” is similar to “router is broken”

Semantic Clustering: Apply Machine Learning Semantic Clustering model to group tickets into clusters based on their semantic meanings. This will help IT agents to address tickets collectively and/or identify patterns. 

TÉMA: ŘEŠENÍ UMĚLÉ INTELIGENCE PRO IT SYSTÉMY

Jedním z hlavních systémů, které telekomunikační společnosti využívají ve svých zákaznických službách, je IT ticketingový systém. Systém IT ticketingu je software, který tým podpory IT používá ke zpracování a katalogizaci požadavků na služby zákazníkům. Tento systém by měl být uživatelsky přívětivý pro týmy zákaznických služeb, manažery a administrátory.

IT společnosti však čelí velké výzvě s rostoucím objemem dat. IT oddělení tráví spoustu času únavnou prací s nízkou hodnotou, jako je stanovování priorit nebo kategorizace požadavků, vyhledávání podobných požadavků a případů a hledání správného týmu, ke kterému bude požadavek směrován. Tyto ruční kroky jsou náchylné k lidským chybám, zpomalují dobu řešení a nakonec snižují spokojenost zákazníků.

Přístupy umělé inteligence, jako je zpracování přirozeného jazyka, strojové učení a hluboké učení, lze použít jako řešení pro různé složitosti práce. Ať už jste začátečník nebo expert se zájmem uplatnit své dovednosti v oblasti umělé inteligence, soutěžní výzvy jsou skvělým způsobem, jak se naučit a procvičit to, co jste se v této oblasti naučili. Přidejte se k nám a aplikujte své dovednosti na tyto úkoly: 

Klasifikace: Použijte model klasifikace strojového učení na nově vytvořený lístek a nastavte jeho kategorii. Kategorie je predikována na základě daného „abstraktu problémů“. To pomáhá směrovat lístek do správného týmu.

Příklad:

“My wifi is down” > route to > “network team”

“I need vacation” > route to > “management team”

Regrese: Aplikujte regresní model strojového učení k odhadu doby vyřešení tiketů. To pomáhá zákazníkovi odhadnout čas na vyřešení jeho požadavku.

Sémantická podobnost: Použijte model sémantické podobnosti strojového učení k propojení příchozích lístků s podobnými. IT agenti mohou pomocí těchto odkazů doporučit řešení na základě minulých tiketů.

Příklad:

“router not working” is similar to “router is broken”

Sémantické třídění: Použijte model sémantického třídění strojového učení k seskupení lístků do skupin na základě jejich sémantických významů. To pomůže IT agentům kolektivně řešit lístky a/nebo identifikovat vzory. ​

 ​

HACKATHON MENTORSHIP:

During Hackathon, there will be mentors available from a wide range of experts from AT&T team members to AI experts from the great city of Brno. You will also be able to meet and seek mentor advice from representatives of CZECHINVEST, a state agency for business and investment support, that is offering a technology incubation services and direct financial support for selected technology start ups. 


MENTORSTVÍ HACKATHONU:

Během Hackathonu bude k dispozici široká škála odborníků od členů týmu AT&T až po experty na AI z úžasného města Brna. Budete se také moci setkat a požádat o radu mentora od zástupců CZECHINVEST, stání agentury na podporu podnikání a investic, která nabízí služby technologické inkubace a přímou finanční podporu pro vybrané technologické start-upy. 

Location & Schedule/Místo & Program

8:00 - 10:00: Introduction, instructions by AT&T experts, hardware set up while breakfast is being served

10:00 - 20:00: Hackathon participants get to work, food and refreshments always available

LOCATION: ​​​​AT&T OFFICES AT PALACHOVO NÁMĚSTÍ 2, BRNO 
  

SCHEDULE:  

MÍSTO KONÁNÍ: KANCELÁŘE FIRMY AT&T NA PALACHOVĚ NÁMĚSTÍ 2, BRNO   

PROGRAM:  

8:00 - 10:00: Úvod do tématu, pokyny odborníků z AT&T, nastavení hardwaru a to vše během podávání snídaně

10:00 - 20:00: Účastníci hackathonu dělají co mohou, jídlo a občerstvení je po celou dobu k dispozici
 

​More information: https://www.attbrnohackathon.com/

 

 

 

​​​​​

 

 

AmCham Corporate Patrons

x
x

Delete

Are you sure? Do you really want to delete this item?